GROTESKI I MAKABRESKI/GROTESQUES AND MACABRESCUES

W poszukiwaniu inspiracji do stworzenia spektaklu Kooperacja Flug sięga po groteskową literaturę znanych twórców i przenosi w przestrzeń sceniczną pejzaż pełen turpistycznego piękna. Dwójka młodych aktorów porusza problem śmierci, fascynacji obrzydliwością i celebrowania okrucieństwa, czyli tego, co w ludzkiej naturze najbardziej mroczne i demoniczne. Hedonistyczni bohaterowie demonstrują swoją hipokryzję i powierzchowność, momentami zdają się perwersyjni i zdeprawowani. Ich zachowanie wróży klęskę, degradację ludzkości. W żaden sposób nie są w stanie od siebie uciec – pokazują, że to, co najstraszniejsze, jest w nas samych i musimy nauczyć się z tym funkcjonować. Zjawiskowe ożywianie form złożonych z fragmentów czaszek i kości oraz animacja prowadzona własnoręcznie lub za pomocą pomysłowo użytych haków zachwycają i kreują niepowtarzalną estetykę. Żaden element scenografii nie wydaje się zbędny, całość jest przemyślana, a każdy fragment składa się na spójny obraz świetnie korespondujący z wybraną literaturą. Aktorzy przekonująco odgrywają swoje role, czasem pozostając statycznymi, a innym razem zmieniając ekspresję i modulując głos jak w kalejdoskopie, pięknie harmonizując się z każdą częścią składową spektaklu. Rewelacyjna muzyka sącząca się przez głośniki z wyraźnie słyszalnymi dźwiękami wiolonczeli potęguje atmosferę grozy, zdaje się zwiastować zagładę i przypomina o drzemiących wewnątrz człowieka demonach. Naturalistyczne opisy cierpienia i rozkładu mogą przerażać lub hipnotyzować, ale „Szczątki” Kooperacji Flug z pewnością nie pozostawią nikogo obojętnym.
Aleksandra Andrukiewicz


GROTESQUES AND MACABRESCUES
The Flug Cooperation, looking for inspirations to create their performance, reaches the grotesque literature of famous authors and introduces a landscape full of turpistic beauty into the space of scene. Two young actors touch the problem of death, fascination of crappiness and celebration of cruelty, which are the darkest and the most devilish things in human nature. The hedonistic characters demonstrate their hypocrisy and shallowness, they seem to be perverse and depraved from time to time. Their behaviour omens defeat and degradation of humanity. They are not able to run away from each other in any way – they show that most terrible things are parts of ourselves and we need to learn how to live with them. Phenomenal vitalization of forms created from parts of skulls and bones as well as the animation, which is conducted with the actors’ own hands or by means of inventively used hooks, charm and create unique beauty. All the elements of scenography seem to be necessary, the whole is studied and every part constitutes a consistent state, which corresponds with the chosen literature slappingly. The actors play their roles convincingly, at times staying passive and some other time changing their expression and inflecting their voice like in a kaleidoscope, being in harmony with every single part of the performance. Sensational music, which trickles through the loudspeakers with clearly audible sounds of violoncello strengthens the atmosphere of dread, it seems to harbinger extermination and it reminds us about the demons drowsing inside ourselves. The naturalistic descriptions of suffering and decay might terrify or hypnotize us but ‘Remains’ of The Flug Cooperation will not leave anyone indifferent.
Aleksandra Andrukiewicz

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.