Ułatwienia dostępu

Białystok POLSKA / Bialystok POLAND

AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ STATE THEATRE ACADEMY IN WARSAW
Puppet Theatre Art Department in Bialystok

Rektor / Rector:
Andrzej Strzelecki
Prorektor / Vice-rector:
Wiesław Czołpiński
Dziekan / Dean:
Sylwia Janowicz-Dobrowolska

14 Sienkiewicza St.
15-092 Bialystok, Poland
phone/fax: +48 85 743 53 53
e-mail: sekretariat@atb.edu.pl
www.atb.edu.pl

Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza z siedzibą w Białymstoku powstał w 1975 roku. Rektorem Uczelni, która nosiła do 1996 roku nazwę Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, był wówczas prof. Tadeusz Łomnicki, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. To jego decyzja zaważyła, że działające od 1 września 1974 roku przy Białostockim Teatrze Lalek trzyletnie Studium Aktorskie Teatru Lalek, kierowane przez dyrektora Teatru Krzysztofa Raua, zostało z nowym rokiem akademickim 1975/1976 przekształcone w zamiejscowy Wydział Lalkarski warszawskiej PWST im. Aleksandra Zelwerowicza, a słuchacze studium otrzymali indeksy wyższej uczelni artystycznej, jednej z nielicznych wówczas w Europie (choć drugiej już w Polsce, po Wrocławiu) szkół kształcących aktorów-lalkarzy. W 1980 roku w Białymstoku powstał Wydział Reżyserii Teatru Lalek. Na początku lat 90. obydwa wydziały przekształcono w jeden Wydział Sztuki Lalkarskiej, z dwoma kierunkami: aktorskim i reżyserskim. Absolwenci uczelni pracują w niemal wszystkich teatrach lalek, w wielu stanowią większość w zespołach aktorskich. Aż połową polskich teatrów lalek kierują wychowankowie białostockiej Akademii Teatralnej. Wielu dyplomowanych aktorów-lalkarzy znalazło zatrudnienie w teatrach dramatycznych, radiu i telewizji, gdyż szkoła białostocka oferuje wszechstronne przygotowanie aktorskie, odpowiadające zainteresowaniom współczesnego teatru (teatr plastyczny, teatr przedmiotu, lalki, maski i aktora). Wydział Sztuki Lalkarskiej mieści się w centrum Białegostoku, w obszernym, secesyjnym gmachu, w którym zachowały się fragmenty dekoracji z początku XX wieku. Oprócz sal wykładowych, sal ćwiczeń aktorskich i lalkowych, pracowni teatralnych, plastycznych i muzycznych, auli, biblioteki, sali gimnastycznej, pracowni technicznych i warsztatów szkolnych, w kompleksie przy ul. Sienkiewicza 14 ma swoją siedzibę Teatr Szkolny, noszący od 1999 roku imię Jana Wilkowskiego. Scena Teatru Szkolnego to nie tylko miejsce prezentacji studenckich, to także miejsce spotkań z ciekawymi zjawiskami we współczesnym świecie teatru lalek, to przede wszystkim jeszcze jedna scena w mieście, skierowana do młodej, aktywnej, poszukującej publiczności Białegostoku. Akademia Teatralna w Białymstoku od 2002 roku organizuje co dwa lata Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich.

Puppet Theatre Art Department of the Aleksander Zelwerowicz State Theatre Academy in Warsaw, seated in Białystok, was founded in 1975. The Rector of the School, which was back then called the State Higher School of Theatre, was Prof. Tadeusz Łomnicki, one of the most renown Polish actors of all times. It was due to his decision that the three-year Puppetry Actors’ Studio, which had been functioning since 1st September 1974 by the Bialystok Puppet Theatre and managed by the Theatre’s director, Krzysztof Rau, was turned into an out-of-town Puppetry Department of Warsaw State School of Theatre. The students of the Studio became students of a higher school of artistic education and one of the few (the second one in Poland – the Wrocław Academy being the first) such institutions training puppet masters. In 1980, the Puppet Theatre Directing Department was founded. During the early 1990’s, both departments were transferred into one Puppet Theatre Art Department with two faculties: acting and directing. The graduates of the Academy work in almost all puppet theatres in Poland, in many they constitute the majority of theatre’s ensembles. More than half of Polish puppet theatres are directed by the Bialystok alumni. Many of the puppeteers have been employed in drama theatres, in radio and TV, due to the fact that the school offers actor’s complete training, satisfying the needs of modern theatre (visual theatre, object theatre, puppet theatre, mask theatre and drama theatre). Puppet Theatre Art Department is located in the very centre of the city of Bialystok, in a big building representing the Viennese Secession style, with ornaments from the beginning of the 20th century which have remained until  this day. The building hosts lecture halls, rooms for acting and puppet animation classes, theatre, art and music workshops, an assembly hall, a library, a gymnasium, a technical workshop and, above all, the School Theatre. It is here that the students have the opportunity to present their work. It is also the place of meeting all the most interesting phenomena taking place in the world of puppetry. Theatre Academy in Bialystok is the organizer of the International Festival of Puppetry Schools that takes place every other year.


KOOPERACJA FLUG / THE FLUG COOPERATION
Kooperacja Flug to niezależna grupa teatralna, założona w czerwcu 2014 roku z inicjatywy studentów Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Kooperacja stawia na współpracę między ludźmi, nie posiada więc stałego i zamkniętego zespołu aktorskiego. Jej celem jest poszukiwanie nowych rozwiązań w teatrze dla dzieci, jak i w teatrze dla widzów dorosłych. Flug to nie tylko maszyna, która w przeszłości umożliwiała aktorom latanie nad sceną, to także alegoryczne postrzeganie szeroko pojętego teatru ożywionej formy przez samych założycieli grupy.

The Flug Cooperation is an independent theatre group established in June 2014 initiated by students of The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw, Puppet Theatre Art Department in Bialystok. The Cooperation is focused on collaboration with different artists, that is why it does not have a fixed and closed ensemble. Its goal is to look for new ideas and solutions in theatre for children and for adults. Flug is not only a machine that enabled actors to fly above the stage in the past. For the founders of the group, it is an allegory of the theatre of animated forms.


SZCZĄTKI / REMAINS
Opieka artystyczna / Artistic guidance: Wiesław Czołpiński, Agnieszka Makowska
Muzyka / Music: Urszula Chrzanowska
Światła / Lights: Maciej Iwańczyk
Konsultacja scenograficzna / Scenographic consultation: Julia Skuratova
Występują / Performers: Izabela Zachowicz, Daniel Lasecki

„Miłość to coś, co umiera. A gdy umrze, rozkłada się i staje się glebą dla nowej miłości, żyje w niej tajemnym życiem – i w gruncie rzeczy w miłości nie ma śmierci.”

Pär Lagerkvist Karzeł

Szczątki to opowieść o nieodwracalnym zachwianiu równowagi w człowieku i nieuchronnym zmierzaniu ku zepsuciu. To rodzaj groteskowo-demonicznego traktatu, poruszającego problem śmierci z towarzyszącymi jej oznakami rozkładu. W spektaklu Kobieta i Mężczyzna za pomocą kości, siatek i haków stwarzają świat, w którym piękno zderza się z najciemniejszymi zakamarkami ludzkiej natury. Ten swoisty kult brzydoty inspirowany twórczością Charles’a Baudelaire’a, Edgara Allana Poe i Pär’a Lagerkvist’a przypomina nam o istnieniu demona, od którego nie da się uciec, a z którym warto się pogodzić.

“Love is something which dies, and when it is dead, it rots and becomes soil for new love…Thus, in reality there is no death of love.”

Pär Lagerkvist The Dwarf

Remains is a story about an irreversible aberration of human balance and an inevitable heading for depravity. It is a kind of grotesque, demonic treatise touching the question of death and its signs of decay. In the performance, The Woman and The Man create the world where beauty faces the darkest corners of human nature. They create this world with use of bones, bags and hooks. This unique cult of ugliness, inspired by works of Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe and Pär Lagerkvist, reminds us of the existence of a demon, whom we cannot escape. So perhaps it is better to make up with him.

50’

Przedstawienie / Performance: Sobota / Saturday, 25.06.2016, 13:00 – ATB 214