Ułatwienia dostępu

Bratysława SŁOWACJA / Bratislava SLOVAKIA

AKADEMIA SZTUK SCENICZNYCH
Wydział Teatralny, Katedra Lalkarstwa
ACADEMY OF PERFORMING ARTS
Theatre Faculty, Puppetry Department

Rektor / Rector: Mária Heinzová
Dziekan / Dean: Juraj Letenay
Kierownik Katedry / Department Director: Ida Hledíková

1 Zochova St.
phone: +421 2 59 30 35 11
e-mail: df@vsmu.sk
www.df.vsmu.sk, www.vsmu.sk

Akademia Sztuk Scenicznych w Bratysławie została założona w 1949. W 1989 ustanowiono katedrę lalkarstwa, gdzie szkoli się przyszłych lalkarzy-aktorów, scenografów, reżyserów, dramaturgów. Kładzie się tu duży nacisk na zajęcia praktyczne z lalkami i ruchomymi przedmiotami. Studia licencjackie trwają 6 semestrów, a magisterskie 4 semestry. Na program studiów składają się przedmioty główne: ćwiczenia lalkarskie, gra aktorska, reżyseria; przedmioty specjalistyczne: głos, ruch, mowa, śpiew; przedmioty teoretyczne: historia teatru lalek, historia dramatu i teatru, analiza tekstu, historia sztuki; oraz przedmioty nadobowiązkowe: rola teatru w nauczaniu, literatura dziecięca, szermierka, edukacja muzyczna, itp. Studenci katedry lalkarstwa zdobywają doświadczenie podczas międzynarodowych wydarzeń i festiwali odbywających się m.in. w Charleville-Mezieres (Francja), Dartington (Wielka Brytania), Bielsku-Białej i Białymstoku (Polska), Brnie i Pradze (Czechy), Mistelbach (Austria), Ljubljanie (Słowenia), Bratysławie, Topolćiankach, Bańskiej Bystrzycy i Nitrze (Słowacja).

The Academy of Performing Arts in Bratislava was founded in 1949. In 1989, Puppetry Department was established, where students were prepared to practice the art of puppetry as actors, designers, directors, dramatists. Emphasis is placed on practical work with puppets and animated objects. The BA studies last 6 semesters, and MA studies 4 semesters. The study programme consists of main subjects: puppetry practice, acting, directing; special subjects: voice, movement, speech, singing; theoretical subjects: history of puppet theatre, history of drama and theatre, text analysis, history of art; and optional subjects: theatre in education, literature for children, fencing, music education, etc. Puppetry Department has gained experience. The students participate in different international festivals and events, e.g. in Charleville-Mézières (France), Dartington (Great Britain), Bielsko-Biała, Bialystok (Poland), Brno, Prague (Czech Republic), Mistelbach (Austria), Ljubljana (Slovenia), Bratislava, Topolčianky, Banska Bystrica, Nitra (Slovakia).


JESTEM TRZEMA KROPKAMI / I AM THREE DOTS
Inspiracja / Inspiration: Marrie Darrieussecq, Pig Tales
Reżyseria / Direction: Lucia Lasičková
Scenografia / Scenography: Miriam Horňáková
Opieka pedagogiczna / Pedagogical guidance: Katarína Aulitisová, Markéta Plachá
Występuje / Performer: Mária Guldanová

Kobieta. Społeczeństwo. Wpływ. Społeczeństwo może czynić cuda z kobietami, … doprowadzać do szaleństwa? Hańba, poniżenie albo wolność, rodzaj wyzwolenia? Czy istnieje jakiś limit? Gdzie on jest?

A woman. Society. Influence. The society can do wonders with women, … or can make people wild? Disgrace, humiliation or liberty and freedom? What and where is the limit…

20’
Przedstawienia / Performances: Piątek / Friday, 24.06.2016, 10:00, 12:00 – BTL MS
Spektakl grany razem z prezentacją Ściana / Performance presented with The Wall


Jean Paul Sartre
ŚCIANA / THE WALL
Reżyseria i opieka artystyczna / Direction and pedagogical guidance: Katarína Aulitisová, Markéta Plachá
Scenografia / Scenography: Enikó Bréda
Produkcja / Production: Petra Frankovská, Barbora Ďurčová
Występują / Performers: Leona Tešínska, Peter Pavlík, Matej Valašík

Człowiek jest początkiem niczego. Nie będzie niczym innym do pewnego momentu, a później będzie tym, czym się sam uczyni.

J.P. Sartre

Man in the beginning is nothing. He will not be anything until later, and then he will be what he makes of himself.

J.P. Sartre

Wewnętrzna wolność, ratowanie własnej godności, pogarda i nienawiść, izolacja, poszukiwanie tożsamości i znaczenia życia. To główne tematy przedstawienia bazującego na motywach powieści Ściana, Erostratus i Dzieciństwo przywódcy. Studenci pierwszego roku studiów magisterskich próbują wejrzeć w ludzi postawionych w trudnych sytuacjach, których wykluczenie ze społeczeństwa, kompleksy i bierność doprowadziły do deformacji własnych osobowości i poczucia wewnętrznej pustki.

Inner freedom, saving own face, disdain and hatred, isolation, search for identity and the meaning of life. Those are main topics of performance based on motives from novels The Wall, Erostratus and The childhood of the leader. Students of the first year of Master degree are trying to look inside people’s minds in tough life situations, whose separation from society, personal complexes and passiveness led to inner emptiness and deformation of personality.

35’
Przedstawienia / Performances: Piątek / Friday, 24.06.2016, 10:00, 12:00 – BTL MS
Spektakl grany razem z prezentacją Jestem trzema kropkami
Performance presented with I am three dots


CUDOWNA PODRÓŻ EDWARDA TULANA / THE MIRACULOUS JOURNEY OF EDUARD TULANE
Na podstawie książki Kate DiCamillo / based on Kate DiCamillo’s book
Reżyseria i opieka artystyczna/ Direction and pedagogical guidance: Katarína Aulitisová, Markéta Plachá
Scenografia / Scenography: Mária Bačova
Występuje / Performer: Viktória Jenčková

W domu na ulicy Egipskiej mieszkał porcelanowy królik, który nazywał się Edward Tulan. Królik był bardzo z siebie zadowolony – miał ku temu powód: był własnością dziewczynki, która go kochała i troszczyła się o niego. Jednak pewnego dnia Edward zaginął…

A porcelain Rabbit used to live in the house on Egyptian Street . His name was Eduard Tulane. The Rabbit was quite proud of himself – he had a reason: he was owned by a girl, who loved him and looked
after him. But one day the Rabbit got lost…

30’
Przedstawienia / Performances: Piątek / Friday, 24.06.2016,
14:00 – ATB 216