Ułatwienia dostępu

Białystok POLSKA / Bialystok POLAND

BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK / BIALYSTOK PUPPET THEATRE

Dyrektor / Director: Jacek Malinowski

1 Kalinowskiego str.
15-857 Białystok, POLAND
phone: +48 85 742 50 31
fax: +48 85 742 86 31
e-mail: teatr@btl.bialystok.pl
www.btl.bialystok.pl

Białostocki Teatr Lalek istnieje od 1953 r., kiedy to grupa lalkarzy amatorów pod wodzą Piotra Sawickiego uzyskała subwencję państwową. Od tego czasu teatr – jako scena zawodowa – działa nieprzerwanie, przygotowując w każdym sezonie teatralnym około 3-5 nowych premier, wykorzystujących rozmaite techniki lalkowe (kukła, pacynka, jawajka, marionetka, formy plastyczne i niekonwencjonalne), formy teatru wizualnego, teatru przedmiotu, teatru maski i teatru aktorskiego. Teatrem kierowali kolejno: Piotr Sawicki, Joanna Piekarska, Krzysztof Rau, Wojciech Kobrzyński, Wojciech Szelachowski, Marek Waszkiel, a od września 2012 r. – Jacek Malinowski. BTL należy do najstarszych polskich teatrów lalek, które powołały do życia lalkową scenę dla dorosłych, na której od 1972 r. regularnie wystawia się sztuki z repertuaru literatury światowej: Boccaccia, Calderona, Rostanda, Gogola, Bernharda, Różewicza, Szukszyna, Mrożka czy Gałczyńskiego. Jest pierwszym polskim teatrem lalek, dla którego miasto wybudowało w 1979 r. specjalnie zaprojektowany budynek, mieszczący dziś 3 sceny: dużą (200 miejsc), małą (100 miejsc) oraz salę prób (40 miejsc). Na przestrzeni ostatnich 30 lat, BTL był organizatorem wielu festiwali lalkowych, krajowych i międzynarodowych, między innymi Festiwalu Solistów Lalkarzy i Ogólnopolskich Spotkań Teatrów Lalek. W 1974 r. BTL powołał studio aktorskie, które w rok później przekształciło się w zamiejscowy Wydział Sztuki Lalkarskiej warszawskiej Akademii Teatralnej. Niemal wszyscy aktorzy Teatru są absolwentami tej uczelni, stanowią też podstawę kadry dydaktycznej kształcącej młodych lalkarzy w Akademii Teatralnej w Białymstoku. Dziś BTL prowadzi działalność wyspecjalizowaną w trzech nurtach:
– przedstawienia dla dzieci – to sceniczne adaptacje znanych baśni i popularnej literatury dziecięcej, zwłaszcza utwory współczesne, pisane z myślą o teatrze lalek, realizowane w różnych konwencjach teatralnych i lalkowych;
– przedstawienia dla dorosłych – stała działalność lalkowa będąca ewenementem na szeroką skalę;
– przedstawienia poszukujące i eksperymentatorskie – projekty realizowane na scenie studyjnej, we współpracy z najmłodszym pokoleniem lalkarzy z kręgu
Akademii Teatralnej w Białymstoku.
Białostocki Teatr Lalek otwarty jest na współpracę międzynarodową, staże teatralne dla młodych artystów, projekty studyjne i spotkania warsztatowe.

Bialystok Puppet Theatre has been active since 1953, when a group of puppeteers, led by Piotr Sawicki, was granted a state subsidy. From then on, the theatre – being a professional stage – has been in operation continuously, producing 3 to 5 new performances every theatre season, using various puppet techniques (rod-puppets, glove puppets, string puppets and nonconventional forms), different forms of visual theatre, object theatre, mask theatre and drama theatre. The Theatre was directed by renowned artists of Polish puppet theatre: Piotr Sawicki, Joanna Piekarska, Krzysztof Rau, Wojciech Kobrzyński, Wojciech Szelachowski, Marek Waszkiel, and – since September 2012 – by Jacek Malinowski. It is one of the oldest Polish puppet stages to propose a puppetry repertoire for adults and which, since 1972, has regularly included works of the world`s grand literary authors on its playbill, among them Boccaccio, Calderon, Rostand, Gogol, Bernhard, Różewicz, Szukszyn, Mrożek or Gałczyński. It is also the first Polish puppet theatre to have its premises especially constructed for its purpose, as in 1979, at the expense of the city, an especially designed building was erected. It contains three stages: the grand stage (200 seats), the studio stage (100 seats), and rehearsal stage (40 seats). Over the past 30 years, the Theatre has also organized many national and international puppetry festivals, in particular The Festival of Solo Puppeteers and The National Meetings of Puppet Theatres. In 1974, Bialystok Puppet Theatre called to life an actor`s studio, which was a year later transformed into Puppet Theatre Art Department of the Warsaw Theatre Academy. Nearly all the actors of the Theatre are graduates of this school. They are also the core members of staff teaching young puppeteers at the Bialystok Department of Warsaw Academy. Today`s BTL specialises in:
– Shows for children – stage adaptations of well-known fables and popular literature for children, especially contemporary works written for puppet conventions;
– Shows for adults – continuous activity in the field, being an absolutely unique phenomenon. Most of the productions are done as co-operations with foreign artists, among them: Marian Pecko (Slovakia), Duda Paiva (Netherlands), Alan Lecucq (France), Andreas Veres (Hungary), Julija Skuratova (Lithuania), Frank Soehnle (Germany) or Chistoph Bochdansky (Australia);
– Experimental productions – projects carried out on the studio stage in cooperation with the youngest generation of puppeteers affiliated with Puppet Theatre Art Department of the Warsaw Theatre Academy. Bialystok Puppet Theatre is open to international co-operations, theatre traineeships for young artists, studio projects and workshop meetings.


Paul Maar
KUKURYKU NA PATYKU / COCK-A-DOODLE-DO
warsztat teatralny Michała Dąbrowskiego, studenta V roku Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku / theatre workshop of Michał Dąbrowski, 5th year student of direction specialization, Aleksander Zelwerowicz State The Theatre Academy in Warsaw, Puppet Theatre Art Department in Bialystok (Poland)
Przekład / Translation: Aleksander Berlin
Reżyseria / Direction: Michał Dąbrowski i zespół aktorski / Michał Dąbrowski and actors’ ensemble
Scenografia / Scenography: Justyna Banasiak
Muzyka / Music: Michał Dąbrowski
Opieka artystyczna / Artistic guidance: Jacek Malinowski
Występują / Performers: Krzysztof Piłat, Błażej Piotrowski, Piotr Wiktorko

Kukuryku na patyku to piękna i wzruszająca opowieść o wystawionej na ciężką próbę przyjaźni dwóch Lalkarzy. W ich życie, wypełnione codziennymi czynnościami, zabawą i drobnymi niesnaskami, wkracza Ten Trzeci. Jest to Dobosz: pewny siebie, chytry intrygant i posiadacz wspaniałego bębna. Kminek i Dezyderiusz, zafascynowani jego instrumentem i umiejętnościami, gotowi są spełnić wszystkie życzenia. Gdy wydaje się, że łączące ich więzy są już zerwane, a Dobosz osiągnął swe niecne cele, przyjaciele zaczynają powoli odkrywać jego prawdziwe intencje – zaczynają rozumieć, że mogą stracić nie tylko swoje miejsce na ziemi, ale również siebie. Paul Maar niezwykle celnie odwzorowuje w swojej sztuce psychikę i zachowania dzieci, sprowadzając poważne problemy do zrozumiałego dla nich poziomu. Spektakl jest szczególnie godny polecenia dziś, w czasach, gdy powszechne stosowanie sztuki manipulacji jest poważnym zagrożeniem dla samodzielnego myślenia.

Cock-a-doodle-do is a beautiful and moving story about friendship between two Puppeteers, which goes through a hard ordeal. In their ordinary life, filled with everyday activities, play and tiny arguments, comes the Third One. A Drummer: self-confident, cunning, possessing a superb drum. Kminek and Dezyderiusz, fascinated by the magnificent instrument and Drummer’s playing skills are ready to fulfill all his wishes. And when one thinks that their friendship is destroyed and the Drummer achieved his wicked aims, two friends start to discover his real intentions – they start to understand that they can lose not only their place on Earth, but also themselves. Paul Maar depicts children’s psyche and behaviour with unerring accuracy by reducing serious problems to their level of understanding. The performance is especially noteworthy today, in the times, when the use of manipulation has become a serious threat against the process of independent thinking.
60’
Przedstawienie / Performance: Czwartek / Thursday, 23.06.2016, 18:00 – BTL MS


HISTORIA KSIĘCIA H. / HISTORY OF PRINCE H.
w spektaklu wykorzystano utwory Maxa Richtera / Max Richter’s music was used in the performance
Reżyseria i opracowanie muzyczne / Direction and choice of music: Jacek Malinowski
Scenografia / Scenography: Michał Wyszkowski
Występuje / Performer: Błażej Piotrowski

Spektakl, to próba podejrzenia przez dziurkę od klucza aktora, w jego garderobie, w intymnym procesie twórczym, podczas przygotowań do roli Horacego w przedstawieniu pt. Hamlet. Przedstawienie w formie monodramu w luźny sposób wykorzystuje elementy dramatu Szekspira, tworząc oniryczną impresję o historii księcia H.

The performance is an attempt to observe an actor by looking through a keyhole of his dressing room, to see him during an intimate creative process of preparing for the role of Horace from The Tragedy of Hamlet. It is a monodrama that loosely uses elements of Shakespeare’s play while creating an impression telling the story of prince H.
70’
Przedstawienie / Performance: Piątek / Friday, 24.06.2016, 18:00 – BTL MS