Charków UKRAINA / Kharkov UKRAINE

CHARKOWSKI PAŃSTWOWY INSTYTUT SZTUKI IM I. P. KOTLJAROWSKIEGO
Wydział Teatralny, Katedra Teatru Animacji
KHARKOV NATIONAL I. P. KOTLYAREVSKI UNIVERSITY OF ART
Theatre Faculty, Department of Theatre Animation

Rektor / Rector: Tatyana Verkina
Dziekan / Dean: Galina Botunova
Kierownik katedry teatru animacji / Head of Animation Department: Alexander Inyutochkin

11/13 Constitution Square
61003 Kharkov, Ukraine
phone/fax: +38 057 731 10 95
e-mail: num.kharkiv@gmail.com
www.dum.kharkov.ua

Katedra Teatru Animacji na Wydziale Teatralnym Charkowskiego Państwowego Instytutu Sztuki im. I.P. Kotljarowskiego szkoli aktorów i reżyserów do pracy w profesjonalnych teatrach w zakresie sztuki lalkowej, sztuki animacji, sztuki żywoplanowej oraz wszelkich innych rodzajów gry teatralnej. Wydział został założony w 1973 roku przez Viktora Afasyeva – znanego reżysera pochodzącego ze Związku Radzieckiego. Wydział kontynuuje założenia programowe Wydziału Lalkowego Akademii w Sankt Petersburgu. W roku 2000, zmieniono nazwę wydziału z „Teatru Lalek” na „Teatr Animacji”, co umożliwiło rozszerzenie działalności programowej wydziału. Zwiększono ilość nauczanych przedmiotów i podwyższono poziom treningów przyszłych aktorów, którzy obecnie mają okazję poznać większą ilość stylów i konwencji teatralnych. Podczas pracy nad nowym programem nauczania, wydział współpracował z białostockim Wydziałem Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Warszawie. Od 2012 roku wydziałem kieruje profesor Inyutochkin A., który odpowiada również za zapoznanie studentów z ultra-współczesnymi działaniami teatralnymi. Obecnie, studenci wydziału Teatru Animacji uczą się 5 technik lalkowych, budowy lalek, teatru przedmiotu, teatru żywoplanowego oraz teatru cieni. Po zakończeniu szkoły pracują zarówno na Ukrainie, jak i poza jej granicami (Rosja, Europa). W czasie ostatnich 10 lat, studenci wraz z ich wykładowcami uczestniczyli w ponad 100 festiwalach teatralnych (Francja, Włochy, Belgia, Niemcy, Czechy, Polska, Słowenia, Estonia, Litwa, Mołdawia, Białoruś, Rosja,
Gruzja, Turcja, Armenia, Indonezja, Iran).

Department of Theatre Animation, Theatre Faculty of Kharkov National University of Arts named by Kotlyarevsky brings up actors and directors for working in professional theatres: in the sphere of puppetry, animation, drama and all other forms of expression of art. The department was founded in 1973 by one of the famous Soviet Union director – Viktor Afanasyev. It is the successor of techniques and systems from puppet theatre department of St. Petersburg Academy. In 2000, it was successfully renamed from the “Puppet Theatre” into “Animation Theatre.” It gave the opportunity to expand the sphere of department’s activities, to increase the number of disciplines, improve the level of training of professional actors, and also allowed students to get a worthfull skills in all genres and styles. On the formation of new (modern) curriculum, the department co-operated with The Aleksander Zelwerowicz State Theatre Academy in Warsaw, Puppetry Art Department in Bialystok (Poland). Since 2012 and to this day, the department is headed by Honored Artist, Professor Inyutochkin A. Under his strict guidance, students began to meet and study the ultramodern art. Today, the students of Department of Theatre Animation learn 5 Puppet Theatre Systems, shape and material of the theatre, an artist theatre, object theatre, theatre of shadows and silhouettes. Graduates of the Kharkov school work not only in Ukraine but also abroad (Russia, Europe). Over the past 10 years, students of the department, together with their teachers participated in more than a hundred theatre festivals (France, Italy, Belgium, Germany, Czech Republic, Poland, Slovenia, Estonia, Latvia, Lithuania, Moldova, Belarus, Russia, Georgia, Turkey, Armenia, Indonesia, Iran)


PLUSKWA, MONTAŻ ATRAKCJI (MUSICAL) / THE BUG, MONTAGE OF ATTRACTIONS (MUSICAL)
Vladimir Vladimirovich Mayakovsky (Władimir Władimirowicz Majakowski)
Reżyseria / Direction: Oleksandr Inutochkin, Juliia Bilynska
Scenografia i choreografia / Scenography and choreography: Juliia Bilynska
Muzyka / Music: Tereshchenko Anastasiia, Yuhas Viktoriia
Występują / Performers: Vladyslava Chentsova, Kyralina Solianyk, Anastasiia Solomko, Viktoriia Yuhas, Daryna Yurchenko, Hanna Zyieva, Yaroslav Solomko, Oleksii Vinichenko

Początek XXI wieku. Nowe pokolenie podejmuje wyzwanie z początku wieku poprzedniego – ryzyko rewolucji. Idee rewolucyjne głoszące suprematyzm i futuryzm obiecują jednocześnie rewolucję w sztuce. Pragniemy podążać za ideami młodych artystów z początku XX wieku, które łamały wszelkie bariery, również te między tradycyjnymi formami teatralnymi a współczesnymi formami sztuk wizualnych. Przedstawiamy historię człowieka, który potrafi przystosować się do wszelkich warunków społecznych, ułatwiając sobie przy tym życie podczas ciężkich czasów rewolucji. Tradycyjne pacynki występują we współczesnych dekoracjach. Następuje przemieszanie współczesnej muzyki elektronicznej z piosenkami z początku XX wieku; zauważalne są również rekonstrukcje choreografii z czasów Związku Radzieckiego; ten humorystyczny podtekst i język literacki zabiera widza w fascynującą podróż przez historię.

The beginning of the XXI century. The new generation takes up the challenge of the early XX century and it plunges into a whirlwind of revolutionary ideas of suprematism and futurism through the centuries, for the accomplishment of their revolution in art. We desire to go after the ideas of the young artists from the last century, leading to the rupture of the boundaries between theatrical traditions and contemporary forms of visual art. We present a story of a man who can adapt to any social conditions during the twists and turns of the revolutionary era. Traditional glove puppets enter decorations of the style of posters of the XX century. It is a mix of modern computer music and songs of the early XX century and a reconstruction of the choreography of the Soviet era; it is a modern humorous subtext and literary language of the play that takes the spectator to a fascinating journey throughout the history.

55’
Przedstawienie / Performance: Sobota / Saturday, 25.06.2016, 11:30 – ATB TEATR

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.