Ułatwienia dostępu

Kielce POLSKA / Kielce POLAND

TEATR LALKI I AKTORA „KUBUŚ” / ”KUBUS” PUPPET AND ACTOR THEATRE

Dyrektor / Director: Robert Drobniuch

9 Duża St.
25-304 Kielce, Poland
phone/fax: +48 41 344 58 36, +48 41 368 02 93
e-mail: sekretariat@teatrkubus.pl
www.teatrkubus.pl

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach rozpoczął działalność w 1955 roku. Jego założycielem i pierwszym dyrektorem był Stefan Karski. W kolejnych latach funkcję dyrektora pełnili: Wanda Szplit (1973-1974), Tomasz Stecewicz (1974-1977), Ryszard Barański (1977-1981), Irena Dragan (1981-2011) oraz p.o. dyrektora Przemysław Predygier (2011- 2012) Od września 2012 roku dyrektorem naczelnym jest Robert Drobniuch. Repertuar teatru oparty jest głównie na adaptacjach największych polskich i światowych utworów literackich, a także na dramaturgii współczesnej. Teatr regularnie wystawia spektakle dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nową inicjatywą jest cykl spektakli i twórczych działań dostosowanych do możliwości percepcyjnych najnajmłodszej widowni (dzieci w wieku od 1 do 5 lat) pod nazwą „Baja dla najnaja”. W ostatnich sezonach, poza regularną działalnością repertuarową, teatr znacznie rozwinął aktywność w przestrzeni edukacyjnej i artystycznej, realizując we współpracy z różnymi instytucjami, liczne projekty. Przykładem jest współpraca teatru z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, która polega na podejmowaniu różnorodnych, bezpłatnych i cyklicznych działań o charakterze warsztatowym, aktywizujących dzieci, młodzież i studentów. Inny ciekawy projekt to „Kreatywna Lokomotywa” – cykl warsztatów artystycznych z różnych dziedzin sztuki dla dzieci i młodzieży, prowadzonych według autorskich programów czołowych polskich twórców i animatorów kultury. Coraz ważniejsze są także działania, które teatr realizuje na arenie międzynarodowej. W 2014 roku wspólnie z tureckim Cengiz Özek Shadow Theatre ze Stambułu „Kubuś” przygotował międzynarodową premierę spektaklu dla młodzieży i widzów dorosłych „Sklepy cynamonowe” na podstawie prozy Brunona Schulza. W 2015 roku Teatr „Kubuś” obchodził sześćdziesięciolecie swojego istnienia.

Puppet and Actor Theatre ”Kubus” in Kielce was founded in 1955. Its founder and first director was Stefan Karski. In the following years, this function was given to: Wanda Szplit (1973-1974), Tomasz Stecewicz (1974-1977), Ryszard Barański (1977-1981), Irena Dragan (1981-2011) Przemysław Predygier (2011-2012). Since September 2012, Robert Drobniuch has been theatre’s administrative and artistic director. Theatre’s repertoire is based mostly on adaptations of the greatest Polish and world literary works for children, but it also makes use of contemporary texts. The theatre regularly plays performances for children, youth and adults. The new initiative, called  “Baja dla najnaja” (“Fairies for tinies”) is the cycle of performances and artistic actions adjusted to perceptive possibilities of the youngest spectators (children between 1 and 5 years old). In the last theatre seasons, apart from regular repertoire activity, the theatre has begun educational and artistic activity in co-operation with other institutions. One of the examples is co-operation with Jan Kochanowski University in Kielce, which aims to organize numerous, free and cyclical activities and workshops that activate children, youth and students in the space of the city. Another project is called ”Creative Locomotive” – it is a cycle of workshops from different artistic branches for children and youth, which are led according to original programs of Polish artists and culture animators. “Kubus” also co-operates with institutions abroad. In 2014, the theatre prepared a premiere performance for youth and adults with Turkish Cengiz Özek Shadow Theatre from Istanbul entitled “Cinammon Shops” based on Bruno Schulz’s prose. In 2015, the theatre celebrated its 60th anniversary.


Projekt Debiuty w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach / Project Debutes in ”Kubus” Puppet and Actor Theatre
Scena dla dorosłych / Stage for Adults
DZIADY PO BIAŁOSZEWSKIM / FOREFATHERS’ EVE IN HONOUR OF BIALOSZEWSKI
na podstawie Chamowa oraz poezji Mirona Białoszewskiego / based on Chamowo and Miron Białoszewski’s poetry
Scenariusz i reżyseria / Script and direction: Anna Retoruk
Scenografia / Scenography: Justyna Banasiak
Muzyka / Music: Paweł Sowa
Wizualizacje / Multimedia: Michał Matoszko
Ruch sceniczny / Stage movement: Karolina Garbacik
Reżyseria światła / Light direction: Magdalena Grunwald
Występują / Performers: Jolanta Kęćko, Zdzisław Reczyński, Michał Przybyszewski

Głównym bohaterem spektaklu Dziady po Białoszewskim jest jeden z najwybitniejszych polskich twórców awangardowych XX wieku, poeta, prozaik, dramatopisarz i aktor teatralny – Miron Białoszewski. Twórczość Białoszewskiego – poety poszukującego wartości w eksperymencie lingwistycznym – dała wyraz odkrywczej refleksji egzystencjalnej. Jednostkowe doświadczenie lingwistyczne odsłoniło doświadczenie rzeczy ostatecznych, zaś językowa gra stała się lustrem indywidualności i „osobności” człowieka. Tak rozumiana myśl egzystencjalna stanowi jedną z najistotniejszych inspiracji Dziadów po Białoszewskim. Akcja spektaklu rozgrywa się po śmierci Mirona, w jego warszawskim mieszkaniu przy ul. Lizbońskiej. Przestrzeń pokoju autora staje się swoistym mikrokosmosem. Opuszczoną kawalerkę odwiedzają dawni znajomi pisarza, którzy poprzez wspomnienia ponownie uruchamiają tętno tego miejsca. Białoszewski „powraca do siebie” za pośrednictwem świata rzeczy. Opuszczona przestrzeń i pozostawione w niej przedmioty zaczynają mówić jego głosem. Fotografie, książki, świątki, nagrania magnetofonowe wskrzeszają postać poety. Dziady po Białoszewskim to opowieść o osobliwości Mirona artykułującej się poprzez poszukiwanie relacji pomiędzy „ja” duchowym a „ja” fizycznym. To opowieść o nieustannym sprawdzaniu siebie wobec świata, a także o podejmowanej przez bohatera próbie zmierzenia się z rzeczywistością i sobą samym, a w konsekwencji – z własną twórczością. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

The main character of the performance is Miron Bialoszewski – one of the most distinguished Polish avant-garde artists of the XX century – a poet, prose writer, dramatist and theatre actor. Creative work of Bialoszewski, who searched for worth in linguistic experiment, has emphasized his original existential reflection. Individual linguistic experience has exposed the phenomenon of experiencing ultimate things, and linguistic play with words has become a mirror of individuality and “separateness” of a human being. The existential thought – understood in this way – constitute one of the most important inspirations of Forefathers’ Eve in honour of Bialoszewski. The action of the performance begins after Bialoszewski’s death, in his apartment in Warsaw. The space of the author’s room becomes a kind of separate microcosm. The abandoned studio flat is being visited by his old friends, who set in motions liveliness of the place by bringing up memories. Bialoszewki “comes to himself” through the world of objects. Abandoned space and left objects start to speak with the poet’s voice. Photographs, books, holy images, recordings bring him to life. The performance is a story about an original personality, which is articulated by the search of relations between spiritual “I” and physical “I”. It is a story about continuous self-verification towards the world, an attempt to confront reality and oneself and, finally, one’s own creative work. The project supported by the Ministry of Culture and National Heritage.
75’
Przedstawienie / Performance: Środa / Wednesday, 22.06.2016, 20:00 – BTL DS