Ułatwienia dostępu

Kijów UKRAINA / Kiev UKRAINE

KIJOWSKI NARODOWY UNIWERSYTET TEATRU, FILMU I TELEWIZJI IM. I. K. KARPENKO-KAROWA
Wydział Sztuki Teatru, Katedra Aktorstwa i Reżyserii Teatru Lalek
KIEV NATIONAL I. K. KARPENKO-KARYI THEATRE, CINEMA AND TELEVISION UNIVERSITY
Department of Theatrical Arts, Faculty of Acting and Directing Arts of Puppet Theatre

Rektor / Rector: Aleksiej Bezhin
Dziekan / Dean: Yuri Wysocki
Szef katedry / Faculty Leader: Leonid Popov

40 Yaroslaviv Val St.
CP 01054 Kiev, Ukraine
phone: +380 44 272 10 32
fax: +380 44 272 11 25
e-mail: karpenko-kary@ukr.net
www.knutkt.com.ua

Kijowski Narodowy Uniwersytet Teatru, Filmu i Telewizji jest wiodącą instytucją edukacyjną wśród wszystkich uczelni artystycznych na Ukrainie. Uniwersytet posiada dwa wydziały (Wydział Sztuki Teatru oraz Wydział Sztuk Filmowych i Telewizyjnych), w skład których wchodzi 20 katedr prowadzących zarówno studia licencjackie jak i magisterskie. Katedra Aktorstwa i Reżyserii Teatru Lalek została otwarta na Wydziale Sztuki Teatru w 2003 roku. Jej założycielem i szefem jest Leonid Popov. Katedra przygotowuje aktorów, reżyserów i scenografów teatru lalek. Nauczycielami są profesjonalni reżyserzy, aktorzy i artyści-praktycy, pracujący w teatrach stołecznych. Katedra skupia się nie tylko na pracy artystycznej, a także na naukowej. Niedawno opracowany został nowy, kompleksowy i odpowiadający na współczesne zapotrzebowania rynku, program nauczania. Wydawane są także liczne publikacje o charakterze naukowych i popularyzatorskim. Studenci Katedry korzystają z posiadanego przez Wydział Teatru Edukacyjnego, w którym prezentują swoje umiejętności, grając głównie spektakle dla widzów z miasta. Uczestniczą także aktywnie w międzynarodowych festiwalach lalkarskich, sympozjach i konferencjach w Rosji, Polsce, Peru a także na Białorusi, Litwie i rodzimej Ukrainie.

Kiev National I.K. Karpenko-Karyi Theatre, Cinema and Televsion University is a leading educational institution among all artistic schools in Ukraine. The university consists of two departments (Department of Theatrical Arts and Department of Screen Arts) that include 20 faculties that educate on a BA and MA level. The Faculty of Acting and Directing Arts of Puppet Theatre was founded in 2003 as a part of Department of Theatrical Arts. Its founder and leader is Leonid Popow. The Faculty prepares actors, directors and scenographers of puppet theatre. The lecturers are professional directors, actors and theatre practitioners working in capital theatres. The Faculty focuses not only on artistic, but also on scientific work. Recently, a new, complex program has been created to suit the needs of contemporary labour market. It also publishes numerous publications of scientific and popularizing character. Faculty students make use of Department’s Educational Theatre, where they present their skills and talents by performing for the city audience. They also take part in international festivals of puppetry art, symposia and conferences in Russia, Poland, Peru, Belarus, Lithuania and Ukraine.


Mykhailo Kotsyubynsky
CIENIE ZAPOMNIANYCH PRZODKÓW / SHADOWS OF FORGOTTEN ANCESTORS
Reżyseria / Direction: Maryna Nazarenko
Scenografia / Scenography: Olga Filonchuk
Muzyka / Music: Tradycyjne etniczne melodie z regionu Hutsul (region zachodniej Ukrainy) /
Traditional ethnic Hutsul (the region of Western Ukraine) melodies

Występują / Performers: Karyna Fesenko, Anna Hrytsenko, Valentyna Korsunska-Marchenko,
Marharyta Kisilova, Mariia Patokova, Ruslan Drapaliuk, Yurii Drupp, Ihor Ihnatenko, Vladlen
Pupkov, Oleksandr Zheleznov

To przedstawienie jest swoistym przystankiem, zatrzymaniem, którego celem jest przywołanie narodowych i epickich tematów, kierujących nas w stronę naszych przodków, wciąż żyjących w nas samych. Projekt, który zobaczycie nie jest integralną całością, raczej kawałkami, częściami mitów i znaków, które budują powtarzalną nieskończoną spiralę naszego życia. Spektakl składający się z wielu historii, ukazuje dwójkę bohaterów – Ivana i Marichkę – których mógłby zastąpić ktokolwiek inny. Każde z nich to też symbol życia w strukturze starożytnych tradycji ludzi z plemienia Hutsul, które zamieszkuje Karpaty na Ukrainie. Przedstawiamy dobrze znaną nieśmiertelną historię miłości, podobną do każdej innej w każdym miejscu na świecie. Ukazujemy ją jako metaforę wypełnioną barwą, rytmem i dźwiękiem. To historia wymykająca się wszelkim opisom, a jednocześnie zrozumiała w każdym innym miejscu na ziemi.

This performance is a staging post. National and epic topics, that bring us to our ancestors, who are still living in us, are its primary theme. The work you are going to see is not integral, these are just parts of myths and signs, which finally create a circle of an endless spiral of our life. In its scheme, which contains many stories, the main characters Ivan and Marichka are not significant, they could by replaced by any other people. Each of them are just symbols of life in the structure of ancient traditions of Hutsul nation, that lives in Ukrainian Carpathians Mountains. We offer a well-known and immortal love-story, which has its analogues all over the world. In our work, we try to show it metaphorically. Our idea is shown with colour, rhythm and sounds. It is elusive, but understood.

50’
Przedstawienie / Performance: Środa / Wednesdey, 22.06.2016, 10:00, 12:00 – BTL MS