Ułatwienia dostępu

Historia księcia H./History of prince H.

Upojeni śmiercią, jak woskiem…

Śmierć jest nieuchronnym losem człowieka, ale towarzyszy mu także podczas kolejnych etapów życia. Zastanawiamy się nad sensem istnienia, ustalamy hierarchię wartości, gdyż nieustannie czujemy na plecach jej oddech, który motywuje nas do działania w sposób świadomy i zgodny z naszą naturą. Odejście bliskich osób zawsze odciska piętno; nie potrafimy się uporać z tak niezbadanym zjawiskiem.

Historia księcia H. jest nasycona motywem śmierci i uzmysławia, że jest ona nieodłącznie wpisana w ludzkie życie. Świadczą o tym nie tylko liczne hamletowskie wątki, które swobodnie bazują na szekspirowskim Hamlecie, ale także elementy scenografii. Spektakl wyreżyserowany przez Jacka Malinowskiego przedstawia przygotowania aktora przed wcieleniem się w rolę Horacego. Artysta improwizuje własną inscenizację, a jego garderoba zamienia się w scenę. Bohaterom słynnego dramatu odpowiadają miniaturowe czaszki, które do pewnego czasu spełniały rolę żarówek w lustrze. Aktor w pomysłowy sposób wykorzystuje dostępne w garderobie rekwizyty i wykorzystuje ich symbolikę, by zobrazować akcję dramatu. Płonąca świeca i korona to kluczowe elementy w tej umownej grze, tak jak śmierć i konsekwencje pogoni za władzą w życiu bohatera. Zachwycać może widza, ale i przerażać, widok upijającego się gorącym woskiem Hamleta, jakby się owa czaszeczka upajała i władzą, i winem, ale i śmiercią zarazem. Prosty, ale przenikający na wskroś widok pozostaje w pamięci na długo jeszcze po wyjściu z teatru. Intymna próba zrozumienia świata przedstawionego w scenariuszu zostaje przerwana jeszcze przed rozwiązaniem akcji, gdy aktor jest wywołany do odegrania kolejnej sceny dramatu.

Człowiek jest w stanie projektować świat, w którym żyje. Jednak sam pozostanie zawsze marionetką w rękach losu, który niczym bezwzględny reżyser może mu nakazać opuścić scenę w najmniej oczekiwanym momencie.

Gabriela Potęga

Intoxicated  with death, like with wax…

Death is inevitable, but it also accompanies a man during almost all stages of life. We think about sense of existence, we establish the hierarchy of values because we all the time feel its breath on our back, which determines our actions that should be conscious and in accordance to our nature. Death of important ones always leaves its stamp on us; we do not always accept that phenomenon.

History of prince H.is filled with death and reminds us that it is inseparable element of life. It is emphasized not only by numerous plots basing on Shakespeare’s drama but also elements of scenography. The performance directed by Jacek Malinowski begins when we see an actor preparing himself for the role of Horatio. The artist improvises his scene, and slowly his dressing room changes into stage. Each character from the drama is represented by a skull that at the beginning of the performance serve as light bulbs. The actor uses also other elements that he finds in his dressing room as elements of a performance that he creates. Lit candle and the crown are key elements in this imaginary play, as death or consequences of gaining power. The image of Hamlet becoming intoxicated with wax as if he was intoxicated with power can amaze and frighten at the same time. Simple but pervading image stays in mind for long. An intimate attempt to understand the world depicted in the script is being interrupted before the action ends when the actor is called to play the next scene.

A man is able to project the world, in which he lives. However, he himself is only a marionette in the hands of fate, which as a cruel director can tell him to leave stage in the least expected moment.

Gabriela Potęga