Ułatwienia dostępu

Nowi/Freshmen

KRÓTKI POKAZ FORMY

 

Etiudy w wykonaniu studentów pierwszego roku Łotewskiej Akademii Kultury czarują różnorodnością środków wyrazu, bogactwem i plastycznością formy. Od gry lalką i pacynką, przez malowanie ruchomego obrazu elastyczną gąbką i niebanalne wykorzystanie sznura, po zjawiskowo zsynchronizowaną animację dłoni – każdy element zostaje powołany do życia z ogromną precyzją, kreując rzeczywistość w sposób uproszczony, a przy tym wyjątkowo czysty i powabny.

Przez większą część pokazu mamy do czynienia z czarnym teatrem. Najważniejsze medium stanowi forma, animatorzy pozostają w cieniu – jakby pozwalali lalkom i przedmiotom samodzielnie zaistnieć w przestrzeni scenicznej. Studenci zdają się współpracować ze sobą na zasadzie symbiozy, w zharmonizowany sposób tworząc poszczególne elementy widowiska. Mimo błahej treści, spektakl absorbuje widza i intensywnie angażuje jego percepcję. Doskonale dobrana muzyka potęguje wrażenia emocjonalne, koresponduje z wizualną stroną spektaklu i wpływa na odczytywanie zmian atmosfery poszczególnych etiud.

W przerwach pomiędzy kolejnymi etiudami twórcy wprowadzają elementy slapstickowo-komiczne, takie jak mówiące portrety, fruwające pacynki czy tworzący żywe, groteskowe rzeźby odziani w białe płachty aktorzy. Całość jest przyjemna w odbiorze, wykonana z dużą precyzją, przepełniona lekkością i urokiem. To piękne podsumowanie umiejętności zdobytych na pierwszym roku, a także zwiastun dużego potencjału prezentujących się na scenie młodych ludzi.

 

Aleksandra Andrukiewicz

 

SHORT PRESENTATION OF FORMS

 

The etudes performed by first-year students of the Latvian Academy of Culture enchant the viewer by  variety of means of expression, richness and plasticity of form. Beginning with manipulating the puppet  and  a hand puppet,  through  painting moving images using  elastic sponge and original use of the rope,  to the phenomenally synchronized  hand animation  – each element is brought to life with great precision, creating the reality in a simplified manner and at the same time, throughout most of the show, we are dealing with black theater. The most important medium is form, the  animators remain in the shadows – as if allowing  puppets and objects  to exist independently on the stage. Students seem to cooperate with  one another  on the basis of symbiosis, in a harmonized way creating individual elements of the performance. Despite the trivial content, the show  absorbs the viewers and intensely engages their perception.  Perfectly selected music intensifies emotional experience, corresponds to the visual side of the performance and affects the interpretation of changes in the atmosphere of individual etudes. In the intervals between successive etudes authors introduce  slapstick – comical elements , such as talking portraits, flying puppets or  actors creating vivid, grotesque sculptures dressed in white cloths. The whole thing is fun to watch, it was done  with great precision, full of lightness and charm. This is a beautiful summary of the skills acquired in the first year, as well as a  harbinger of students’  great  potential.

 

Aleksandra Andrukiewicz